Propozycja porządku zwyczajnego walnego zgromadzenia 2023.

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Omówienie zmian w zarządzie oraz przyjęcie uchwały odwołującej zarząd przez skrócenie jego kadencji;
 5. Udzielenie skrutacji członkom zarządu za okres sprawowania funkcji od dnia 29 sierpnia 2022 r. do dnia 28 września 2023 r.;
 6. Powołanie nowego zarządu na okres nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 września 2023 roku;
 7. Podjęcie decyzji o zmianie adresu siedziby Izby zgodnie z rekomendacją Zarządu Izby;
 8. Podjęcie decyzji o zmianie firmy księgowej zgodnie z rekomendacją Zarządu Izby;
 9. Omówienie sytuacji związanej z Sądem Polubownym przy Izbie oraz podjęcie uchwał o odwołaniu arbitrów, Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu oraz Sekretarza Sądu;
 10. Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności Sądu Polubownego przy Izbie zgodnie z rekomendacjami Zarządu Izby;
 11. Omówienie proponowanych przez Zarząd Izby zmian w Statucie Izby i przyjęcie uchwały zmieniającej zapisy Statutu Izby;
 12. Rozpatrzenie rekomendacji Zarządu Izby w sprawie zmiany wysokości składek dla członków zwyczajnych i innych;
 13. Inne tematy;
 14. Zamknięcie obrad.
Share

Propozycja porządku zwyczajnego walnego zgromadzenia 2023.

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Omówienie zmian w zarządzie oraz przyjęcie uchwały odwołującej zarząd przez skrócenie jego kadencji;
 5. Udzielenie skrutacji członkom zarządu za okres sprawowania funkcji od dnia 29 sierpnia 2022 r. do dnia 28 września 2023 r.;
 6. Powołanie nowego zarządu na okres nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 września 2023 roku;
 7. Podjęcie decyzji o zmianie adresu siedziby Izby zgodnie z rekomendacją Zarządu Izby;
 8. Podjęcie decyzji o zmianie firmy księgowej zgodnie z rekomendacją Zarządu Izby;
 9. Omówienie sytuacji związanej z Sądem Polubownym przy Izbie oraz podjęcie uchwał o odwołaniu arbitrów, Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu oraz Sekretarza Sądu;
 10. Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności Sądu Polubownego przy Izbie zgodnie z rekomendacjami Zarządu Izby;
 11. Omówienie proponowanych przez Zarząd Izby zmian w Statucie Izby i przyjęcie uchwały zmieniającej zapisy Statutu Izby;
 12. Rozpatrzenie rekomendacji Zarządu Izby w sprawie zmiany wysokości składek dla członków zwyczajnych i innych;
 13. Inne tematy;
 14. Zamknięcie obrad.
Share