Inicjatywa powołania Izby

Badger

W poprzednich częściach wyjaśniłem sytuację w której się znaleźliśmy. Wyraźnie widać, że brak jest silnego głosu od strony środowiska, który byłby zrozumiały dla sfer rządzących krajem. I jasno wynika - że aby taki głos został wysłuchany, musi powstać podmiot na tyle silny i zorganizowany, że będzie w stanie tego dokonać.

Nawet jeśli część zdarzeń nie dotyka bezpośrednio przedsiębiorców, to dotyka klientów przedsiębiorców - a to już się przekłada na dochody i możliwości zarobkowania. Część przedsiębiorców już przenosi się do innych przyjaznych krajów nawet w obrębie Wspólnoty Europejskiej, a Ci którzy zamierzali otworzyć biznes związany z blockchain w Polsce - rezygnują - lub zakładają poza jej granicami. Polska, która przez kilka lat była liderem w technologii blockchain - tu powstawały unikatowe pionierskie rozwiązania, traci gwałtownie swoją pozycję. Pojawiają się głosy o upadłości niektórych firm. To nie napawa optymizmem, jednak wierzę - że znajdą się w Polsce przedsiębiorcy, którzy stawią czoła przeciwnościom. Aby to zadanie ułatwić konieczne staje się powołanie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Dlaczego również nowych technologii - bo wyraźnie widać, że problem jaki spotyka dzisiaj blockchain może spotkać każdą nową technologię, każdą nową branżę, choćby nie wiem jak było to korzystne dla kraju. Jakie ma możliwości izba gospodarcza:

» reprezentacja interesów gospodarczych członków - w szczególności wobec organów władzy publicznej - np. wobec KAS - ale także KNF, a nawet banków - co jest bieżącym palącym problemem - art. 2 ustawy;

» kształtowanie i upowszechniania zasad etyki np. uczciwe praktyki - istniała by możliwość objęcia patronatu nad kodeksem dobrych praktyk - już wypracowanym przez branżę - art. 3 ustawy;

» wyrażanie opinii o projektach rozwiązań - odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie - czyli uczestnictwo w procesie legislacyjnym - jeden głos branży na posiedzeniach komisji sejmowych itd. - art. 4 ustawy - jeszcze inaczej to ujmując - nic o nas bez nas - dzisiaj nikt nie ma takiego uprawnienia reprezentacji - a na posiedzeniach komisji sejmowych - reprezentowane są jedynie niektóre podmioty - które mają raczej małą siłę przebicia pojedynczo i są zwyczajnie ignorowane.

» możliwość oceniania istniejących już rozwiązań prawnych - - art. 4 ust. ustawy.

» dodatkowo uprawnienia wymienione w art. 5 ustawy: Izba gospodarcza w szczególności może:
a) przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków;
b) popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
c) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
d) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
e) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
f) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby. - czyli dość potężne uprawnienia - chociaż nie decydujące. Niemniej - żadnej izby do tej pory nie ma - która by mogła taką działalność prowadzić.

» Wreszcie może na swój wniosek lub za swoja zgodą - na podstawie rozporządzenia spełniać zadania administracji i upatruję w tym przepisie - możliwość pewnego nadzoru - czy to w ramach przestrzegania kodeksu dobrych praktyk - czy innych zasad etyki lub przepisów - czyli swoistego KNF - - ale dla branży kryptowalut - art. 5. ust. 3 ustawy;

» Możliwość żądania informacji niezbędnych do wykonywania zadań statutowych od właściwych organów państwowych - wydaje się, że żądanie to jest mocniejsze od trybu żądania informacji publicznej - art. 6 ustawy - w ten sposób izba mogłaby na przykład zażądać informacji - które podmioty udostępniły dane na żądanie KAS itd.

» Wreszcie - izba mogłaby przystąpić do Krajowej Izby Gospodarczej - a to stwarza kolejne niebywałe możliwości - jak sądzę - na przykład - dodatkowe argumenty w sporze z bankami - ale na przykład z branżą energetyczną itd. - art. 11 ustawy.

» Myślę - że taka izba podniosłaby również prestiż polskiej branży na świecie - a sami członkowie - posługując się logo izby i korzystając z jej wsparcia i KIG na arenie międzynarodowej mogliby zyskać sporo zaufania w kontaktach na szerokich wodach światowych.

To jeszcze za mało? Każdy jeden nawet najmniejszy podmiot - czy to firma typu startup informatyczny, czy giełda, czy kopalnia - może czerpać dodatkowe korzyści z efektu synergii - taka izba może być także wspaniałym narzędziem - przepływu wiedzy, wsparcia, kapitału i kontaktów - także poza branżą.