Ustawodawcze prawa Izby

Jesteś tutaj

Ustawowe uprawnienia Izby

Korzyści dla branży Blockchain i kryptowalut wynikające z powstania Izby. (ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych)


Reprezentacja interesów gospodarczych członków

w szczególności wobec organów władzy publicznej - np. wobec KAS - ale także KNF, a nawet banków - co jest bieżącym, palącym problemem - art. 2 ustawy.


Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki

np. uczciwych praktyk - pojawienie się możliwości objęcia patronatu nad kodeksem dobrych praktyk - już wypracowanym przez branżę - art. 3 ustawy.


Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań

odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestnictwo, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie - czyli uczestnictwo w procesie legislacyjnym - jeden głos branży na posiedzeniach np. komisji sejmowych - art. 4 ustawy.


Możliwość oceniania istniejących już rozwiązań prawnych

art. 4 ust. ustawy,


Możliwość spełniania zadań administracji

na wniosek swój lub za swoja zgodą - na podstawie rozporządzenia - Izba może spełniać zadania administracji, czy to w ramach przestrzegania kodeksu dobrych praktyk - czy innych zasad etyki lub przepisów - art. 5. ust. 3 ustawy.


Możliwość żądania informacji

niezbędnych do wykonywania zadań statutowych od właściwych organów państwowych - wydaje się, że żądanie to jest mocniejsze od trybu żądania informacji publicznej - art. 6 ustawy.


Możliwość przystąpienia do KIG

Izba mogłaby przystąpić do Krajowej Izby Gospodarczej - a to stwarza kolejne niebywałe możliwości - na przykład - dodatkowe argumenty w sporze z bankami - art. 11 ustawy.


Dodatkowo w art. 5 ustawy

Izba gospodarcza w szczególności może:
a) przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków;
b) popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
c) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
d) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
e) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
f) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby.

Inicjatywę WSPIERAJĄ

Firmy, które okazały nam wsparcie na dowolnym etapie powstawania IGBiNT.

O Izbie

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii reprezentuje interesy branży na mocy obowiązującego prawa polskiego. Edukacja, współpraca z organami oświaty i rządowymi, kształtowanie zasad dobrych praktyk, wspieranie rozwoju gospodarczego Polski, rozstrzyganie sporów z urzędami stanowi namiastkę możliwości IGBiNT.
Jednym z najważniejszych praw Izby jest możliwość tworzenia i opiniowania ustaw dotyczących interesów jej członków i całej branży.

Dane korespondencyjne

HWW - Hewelt Wojnowski i Wspólnicy
al. Solidarności 68/121,
00-240, Warszawa

kontakt@igbint.pl

 

Newsletter

Jeżeli chcesz być z nami w kontakcie i otrzymywać ważne wiadomości z obszaru regulacji nowych technologii w Polsce oraz ostatnich działań IGBiNT, zapisz się na nasz newsletter.